Chỉnh sửa table trong Advanced Reporting

Functionality: SAP SuccessFactors Stories

Report Type: Canvas Report / ORD

Report Tool: Advanced Reporting


Bạn có thể chỉnh sửa bảng để tạo bản sao của nó, thêm hoặc xóa các hàng giúp bạn xác định truy vấn theo cách dễ dàng hơn.


ĐIỀU KIỆN TIỀN ĐỀ
  • Bạn đang ở trang Advanced Reporting query designer.

  • Một table đã được thêm vào Objects tab

QUY TRÌNH

1. Chọn Objects tab.

2. Chọn

cho những tables bạn muốn edit 3. Edit table với những lựa chọn sẵn có.


Tip 
Chọn ❌, để xoá table trên tab.

KẾT QUẢ

Bạn đã edit thành công columns dựa trên các tuỳ chọn


Nguồn tham khảo

https://help.sap.com/viewer/f5dbe211010c463bb0ca461cce851996/2011/en-US/d8079a3b27714e1ba6c54aa5fdf89a8f.html